نتیجه انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی - 1396/06/30

در تاریخ 96/6/26 انتخابات انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی برگزار شد. نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد.

در تاریخ 96/6/26 انتخابات انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی برگزار شد

اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ضمن تبریک به منتخبین انتخابات، برای این بزرگواران دراستان فعال و پویای خراسان رضوی آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی دارد