گزارش مجمع عمومی و نشست نمایندگان انجمن های استانی و نتیجه انتخابات شورای اجرایی اتحادیه عامفا - 1396/06/19

✅گزارش جامع مجمع عمومی و نشست نمایندگان انجمن های استانی و نتیجه انتخابات شورای اجرایی اتحادیه عامفا در دوره هشتم- 
 
جلسه مجمع نمایندگان انجمن ها صبح روز جمعه 1396/06/17 ساعت 8:30 در دانشگاه فنی و حرفه ای- دانشکده تبریز با تلاوت کلام الله مجید توسط استاد محمدحسن بیاتانی و سپس خیرمقدم استاد مسعودشیبانی اصل رییس اتحادیه  آغاز شد. در ادامه گزارش مالی اتحادیه عامفا توسط استاد علی عامیر خزانه داراتحادیه ادامه یافت. اما قبل از گزارش بازرس،و به توصیه ایشان هیات رییسه و ناظر نشست عمومی متشکل از آقایان ولی الله قاسمی، شاهرخ لقایی و علمدار عسگری مدیریت جلسه را برعهده گرفت. سپس بازرس محترمه اتحادیه سرکار خانم معصومه شاهسواری گزارش خودشان را ارایه دادند.
 
قبل از شروع انتخابات، به پیشنهاد تنی چند از روسای انجمن ها در خصوص نحوه اداره جلسه و نیز استماع گزارش انجمن ها اقدام شد.
 
در ادامه کاندیداگیری شد. تعداد 16 نفر از نمایندگان برای شورای اجرایی دوره هشتم اتحادیه عامفا نامزد شدند. و 3 نفر هم برای بازرس دوره هشتم اتحادیه عامفا اعلام آمادگی نمودند. از این بین آقای احسان توحیدی از بوشهر به دلیل حضور در اداره کل استان مطبوعشان انصراف داده و به هر یک از نامزدها 1 دقیقه مهلت برای معرفی خود و رزومه شان وقت داده شد. آقای سلیمان رسولی از مهاباد با اشاره به وجود دو نفر از پیشکسوتان اتحادیه که به امورات اتحادیه اشراف دارند و نیز مشکلاتی که در استان مطبوع خود برای اخذ ماموریت جهت رفت و آمد دارند، انصراف دادند. 
با توزیع تعرفه  های انتخابات رسما انتخابات شروع گردید. پس از شمارش آرا از مجموع 43 تعرفه برگ رای نتایج به شرح زیر حاصل آمد.:
 
1- آقای توحید گنج (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان اردبیل)  27 رای
 
2- آقای حسن زحمتکش (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان خراسان رضوی)  26 رای
 
3- آقای فرهنگ کریمی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان فارس) 24 رای
 
4- آقای مجید راسخ (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان گیلان) 24 رای
 
5- آقای اسفندیار معتمدی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان شهرستان های تهران) 23 رای
 
6- آقای امیدعلی خلیلی مقدم (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان چهارمحال و بختیاری) 23 رای
 
7- خانم مریم تفنگساز رحیمی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان قزوین) 17 رای
 
هفت نفر فوق بعنوان اعضای اصلی شورای اجرایی اتحادیه عامفا انتخاب شدند.
 
8- آقای حسین کوشا (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان یزد) 14 رای
 
9-  خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان  تهران) 13 رای
 
نیز به ترتیب بعنوان عضو علی البدل اول و دوم برگزیده شدند.
 
همچنین سرکار خانم معصومه شاهسواری (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان  تهران) با اخذ 32 رای بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود شیبانی اصل با اخذ 11 رای بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند..
 
در ادامه اعضای منتخب اصلی تشکیل جلسه دادند و نتیجه انتخابات بین آنها برای تقسیم وظایف و مسئولیت ها به شرح زیر حاصل شد:
 
1- آقای توحید گنج (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان اردبیل)  رییس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 
2- آقای حسن زحمتکش (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان خراسان رضوی)  نایب رییس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 
3- آقای مجید راسخ (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان گیلان) خزانه دار اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 
4- خانم مریم تفنگساز رحیمی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان قزوین) منشی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 
  www.uipteachers.ir/home/page/170