ایجاد مغناطش به شیوه‌ای جدید - 1396/05/21

رفتار چندفروئیک جدیدی شناسائی شده است که به واسطه آن قطبش الکتریکی متغیر با زمان خاصیت مغناطیسی در ماده ایجاد می‌کند.

چندفروئیک‌ها موادی هستند که هم ویژگی قطبش الکتریکی پایدار و هم ویژگی مغناطیسی پایدار از خود نشان می‌دهند. هنگامی که این دو با یکدیگر جفت شوند می‌تواند ویژگی‌های متمایزی را به نمایش گذارد. در پژوهش جدیدی که در یکی از دانشگاه‌های سوئیس انجام شده است، از جفت شدگی این ویژگی‌ها برای توصیف پدیده‌های چندگانه استفاده شده است. این جفت شدگی به واسطه القای مغناطش در ماده از طریق قطبش الکتریکی متغیر با زمان ایجاد می‌شود.

از این جفت شدگی می‌توان برای توضیح پدیده‌هایی از جمله موج‌های مغناطیسی القا شده به واسطه تابش تراهرتز در ماده‌ای به نام فریت اربیوم استفاده نمود.

منبع: physics.aps.org

مرجع: Physical Review Materials

psi.ir/html/news/news/news2_fa.asp?id=2267