انتخاب دبیر انجمن معلمان فیزیک استان کرمان به سمت نماینده انجمنهای علمی استان کرمان - 1396/03/24

به اطلاع اتحادیه انجمنهای دبیران فیزیک می رسانم  1396/03/21 در جلسه انجمنهای علمی استان کرمان جناب دکتر رضا خسروی دبیر انجمن معلمان فیزیک استان کرمان با اکثریت آرا به سمت نماینده انجمنهای علمی و رابط انجمنهای علمی استان کرمان با آموزش وپرورش آن استان انتخاب شدند.
اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران و انجمن دبیران فیزیک استان کرمان این انتخاب را به تمام دبیران فیزیک و جناب آقای دکتر خسروی تبریک عرض می نماید.