اعضای شورای اجرایی دوره اول - 1395/01/18

اعضای شورای اجرایی دوره اول

- امیر قربانی                               (رئیس اتحادیه)

- محمد حسن بیاتانی                      (نایب رئیس)

- معصومه شاهسواری                   (خزانه دار)

- شاهرخ لقایی

- مهدی سیفی

- رضا خاکسار

- عباس دهکردی

- مسعود شیبانی اصل

- حسین فرشباف گلناری                   (علی البدل)

-علی محمودلو                               (علی البدل)

-اسداله یوسفی                               ( بازرس)

-حسین کوشا                                 (بازرس علی البدل)