سخنرانی جناب آقای شیبانی اصل دبیر اتحادیه در همایش علمی انجمن معلمان فیزیک استان در دانشگاه فرهنگیان تبریز - 1395/11/9

جناب آقای شیبانی اصل دبیر اتحادیه در همایش علمی انجمن معلمان فیزیک استان در دانشگاه فرهنگیان تبریز سخنرانی  ایرادنمودند.