کدبندی فیزیک و نجوم Pacs - 1396/01/31

کدبندی فیزیک و نجوم PACS

...

تعدادی از کدهای مربوط به آموزش فیزیک به زبان فارسی در جدول زیر درج شده اند:

عنوان انگلیسی موضوعات مرتبط

عنوان فارسی موضوعات مرتبط

کد بندی

ردیف

Books of general interest to physics teachers

کتب علاقه مندی های عمومی معلمان فیزیک

01.30.Os

1

Education

آموزش و پرورش

(تعلیم و تربیت)

01.40.-d

2

Research in physics education

پژوهش در آموزش فیزیک

01.40.Fk

3

Teaching methods and strategies

روش های تدریس و استراتژی ها

01.40.gb

4

Learning theory and science teaching

نظریه های یادگیری و تدریس علوم

01.40.Ha

5

Curricula and evaluation

برنامه ریزی درسی و ارزشیابی

01.40.G-

6

Teacher training

آموزش حرفه ای معلمان

01.40.J-

7

Instructional computer use

کاربرد آموزشی کامپیوتر

01.50.ht

8

Computer software and software reviews

نرم افزار رایانه ای و مروری بر نرم افزار

01.50.hv

9

Computers in experimental physics

رایانه ها در فیزیک آزمایشگاهی

07.05.-t

10

Laboratory course design, organization, and evaluation

طراحی آزمایشگاهی و ارزشیابی

01.50.Qb

11

General physics

فیزیک عمومی

01.55.+b

12

History of science

تاریخ علم

01.65.+g

13

MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS

روش های ریاضی در فیزیک

02.00.00

14

QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND

SPECIAL RELATIVITY

مکانیک کوانتومی، نظریه های میدان و نسبیت خاص

03.00.00

15

Science and society

علم و جامعه

01.75.+m

16

Textbooks for graduates and researchers

کتاب های درسی برای دانش آموختگان و پژوهشگران

01.30.mm

17

Textbooks for students in grades 9-12

کتاب های درسی برای دانش آموزان پایه 9 تا 12

01.30.mr

18

Textbooks for students in grades K-8

کتاب های درسی برای کودکان تا دانش آموزان پایه هشتم

01.30.mt

19

Secondary school

آموزش علوم در مدارس

(دوره متوسطه اول)

01.40.ek

20

 

دریافت فایل کدبندی فیزیک و نجوم PACS