فرم ارائه‌‌دهنده مقاله (سخنران) نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک- شیراز، شهریور 97 - 1397/05/31

فرم ارائه‌‌دهنده مقاله (سخنران)

اطلاعات مندرج در این فرم صرفا ویژه ارائه دهندگان سخنرانی می‌باشد که پس از تکمیل، آن را بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد ماه به آدرس

hoseinzadh4974@gmail.com

 ارسال نمایند

عنوان مقاله:  عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ اول، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ دوم، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ سوم، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

 

ارائه‌دهنده‌: نام و نام خانوادگی ارائه‌دهنده

 

سوابق و مشخصات علمی ارائه‌دهنده:

مقطع

رشته-گرایش

دانشگاه محل تحصیل

کارشناسی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

دکتری

 

 

 

فعالیت آموزشی  علمی فعلی (دانشگاه یا نهاد مشغول به تدریس یا فعالیت)

محل فعالیت

سمت

مدت فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورهای پژوهشی و حوزه‌های تخصصی ارائه‌دهنده:

1-

2-

..

اهم فعالیت‌های پژوهشی (توجه کنید که درج تمامی مقالات یا کتب الزامی نیست، تنها به مهم‌ترین فعالیت‌ها یا آثار پژوهشی خود اشاره کنید)

1-

2-

3-

4-

 

 https://www.uipteachers.ir/Home/page/364