اطلاعیه مهم کمیته آزمایشگاه نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران . شیراز، شهریور ۹۷ - 1397/04/11 - 1397/04/11

به هدف توجه ویژه به فعالیتهای آزمایشگاهی، کمیته آزمایشگاهی کنفرانس،موارد زیر را پیگیری می نماید.
-برنامه ریزی وهماهنگی های چنداجرای صحنه ای درسالن اصلی کنفرانس
-تهیه تعداد قابل توجهی کلیپ آزمایشگاهی وکلیپ جذاب جهت نمایش یاارائه به شرکت کنندگان
-زمینه سازی تشکیل غرفه های مرتبط باتجهیزات و دست ساخته های آزمایشگاهی
-ایفای نقش دربررسی مقالاتی که دربردارنده موضوع آزمایشگاه میباشند  (درهمراهی باکمیته علمی کنفرانس)
-همکاری با برگزارکنندگان کارگاههای آموزشی درمباحث آزمایشگاهی
-اعلام آمادگی برای برقراری ارتباط دوسویه باعلاقه مندان وفعالان عرصه آزمایشگاه به جهت بهره گیری ازعملکردها ونظرات ایشان

 

دبیر کمیته آزمایشگاه(محمد جعفریزدانی ۰۹۱۷۳۳۷۱۶۴۱)

دبیرخانه کنفرانس 07132320892