محورهای کنفرانس - 1396/01/26

١-شيوه هاي تدريس فيزيك

٢-پژوهش در آموزش فیزیک

٣-نقش تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش فیزیک

٤- شیوه های سنجش و ارزشیابی در آموزش فیزیک

٥-چالش ها ونوآوری در آموزش مفاهیم اساسی فیزیک

 

٦-طراحی آزمایش‌ها در آموزش فیزیک

٧-فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش فیزیک

٨- فن آوری های نوین در آموزش فیزیک

 

٩- آموزش رسمي وغير رسمي فیزیک وارتباط آن با زندگی فردی و اجتماعی و طبيعت

١٠-نقش انجمن های علمی و گروه های آموزشی در آموزش فیزیک

١١-ارتقای شایستگی­ های حرفه ­ای معلمان فيزيك (دوره ضمن خدمت، اقدام پژوهشی، درس پژوهی و ...)

١٢- برنامه درسي دانشگاه ها در تربيت معلمان فيزيك (کارورزی، تمرین دبیری و ...)

١٣-تعامل بین مدرسه ودانشگاه در آموزش فیزیک

١٤- نظام‌ها، برنامه‌ها، كتاب هاو بسته های آموزشی فيزيك

15- تازه‌های علم فیزیک و فناوری‌های نو (نانو فناوری و  ...)