گزارش هفتمین نشست کمیته علمی  در روز چهارشنبه تاریخ 3/9/97 - 1397/03/23

بسمه تعالی

                                                    گزارش هفتمین نشست کمیته علمی               روز چهارشنبه تاریخ 3/9/97

حاضرین در جلسه: استاد معتمدی، دکتر بصیره، دکتر اکباتانی، دکتر رجایی خانم دکتر آشتیانی و مرضیه عصمتی

مصوبات جلسه:

1- پس از توضیحات جناب آقای دکتر بصیره در مورد تعداد و عناوین مقالات رسیده از سوی شرکت کنندگان در همایش قرار شد داوری مقالات در زمان مقرر که در تقویم اجرایی همایش مشخص شده است انجام گیرد.

2- پوستر همایش توسط خانم دکتر آشتیانی در جلسه ارائه شد و مصوب شد تا آدرس محل برگزاری همایش در پوستر و دعوتنامه ها درج شود.

3- با توجه به ظرفیت بالای سالن همایش و ویژگی های همایش ( Isc و ...) در مورد مهمانان و مدعوین تصمیم گیری شد از جمله اینکه از دبیران انجمن های همه استانها و تمامی عزیزانی که در شش دوره قبل برای برگزاری این همایش زحمت کشیده و آن را برگزار کردند دعوت بعمل آید.

4- ریزبرنامه پیشنهادی با توجه به حضور مسئولین و سخنرانان مدعو و ارائه دهندگان مقاله تنظیم شد.