پوستر نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران. شیراز، ۵تا۸ شهریور ۹۷ - 1397/03/20