جلسه کمیته علمی هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی، تهران - 1397/03/14