جلسه کمیته علمی هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی- دانشکده فنی شریعتی - 1397/03/14