شرایط مقالات با رویکرد آزمایشگاهی - 1397/03/03

ازبین مقالات وآثاری که رویکرد آزمایشگاهی دارند،مواردی برگزیده خواهند شدکه تعدادبیشتری ازشرایط زیر را داشته باشند.
۱_ارائه شیوه ای نوبرای     آزمایشهای موضوعی درس 
۲_همراه سازی حداکثری آموزش تئوری باآزمایش
۳_نو وخلاقانه وچالش برانگیز
۴_جذابیّت ولذت بخشی
۵_آسان سازی آموزش
۶_برقراری ارتباط بین فیزیک وفناوری وکاربردآن ها درزندگی
۷_قابلیّت اجرا باوسایل ساده
۸_دستورکاراجرا یا دستور ساخت وسیله داشته باشد.
۹_ارائه راهکار برای آزمایشهایی که اکثر دبیران در اجرای آنها با مشکل مواجه هستند.