تشکیل اولین جلسه کمیته علمی نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - شیراز 6 اردیبهشت1397 - 1397/02/16