نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه - شیراز 5 تا 8 شهریور 1397 - 1397/02/16