محورهای کنفرانس - 1397/02/10

محورهای نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

 

1- شیوه های  آموزش فیزیک

2- فیزیک و زندگی

                الف - فیزیک ومحیط زیست

               ب - فیزیک و بهینه سازی مصرف

               پ فیزیک و زیبایی شناسی

               ت فیزیک و تفکر

               ث فیزیک و امنیت

3 فیزیک و آزمایشگاه

     الف - اهمیت فعالیتهای ازمایشگاهی  در یادگیری فیزیک                          

     ب -  راه کارهای استفاده بهینه از ظرفیت های درس  آزمایشگاه علوم

     پ - طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاهی ساده و در دسترس                                                                                               

     ت  - بررسی نقش و جایگاه آزمایشگاه مجازی فیزیک                           

     ث - نقش وسایل  کمک آموزشی در آموزش فیزیک

4- جایگاه فیزیک در برنامه درسی

5-  نقش انجمن  های علمی و گروه های آموزشی دربهبود آموزش فیزیک 

6- تازه های علم فیزیک در چارچوب محتوای کتب درسی

7-  مطالعه ی تطبیقی محتوای  آموزش فیزیک در ایران و سایر کشورها  

8  - نقش ارزشیابی در آموزش فیزیک

9-  تأثیر آموزشهای غیر رسمی در آموزش فیزیک