کدبندی فیزیک و نجوم - Pacs  - 1397/02/10

تعدادی از کدهای مربوط به آموزش فیزیک به زبان فارسی در جدول زیر درج شده اند:

دانلود کدبندی کامل فیزیک و نجوم به زبان انگلیسی