کمیته اجرایی همایش - 1396/11/05

دبیر کمیته اجرایی:

  • دکتر معراج رجایی

اعضای کمیته اجرایی:

اعضای این کمیته از طرف دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی شریعتی ، اتحادیه  انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران به شرح زیر انتخاب شده و زیر نظر دبیر کمیته اجرایی فعالیت خواهند بود.

  • خانم مهندس مرضیه گرد
  • خانم دکترمهری چنگی آشتیانی (دبیر کمیته راهبردی همایش)
  • خانم مهندس رزیتا فتاحیان 
  • دکتر سلیمان رسولی (سایت)