تاریخ های مهم - 1396/11/05

آخرین مهلت ثبت نام  : 21 خرداد

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 21 خرداد اصل مقاله

اعلام مقاله های پذیرفته شده:  28 خرداد 1397

تاریخ برگزاری همایش: پنجشنبه  ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

ازساعت 8 صبح تا 18 عصر