پوستر - 1396/11/05

پوستر جشنواره سالانه فیزیک اتحادیه عامفا که در سال 97- 1396توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان بوشهر برگزار می گردد.